جستجومصاحبه مدیریت عامل گروه در نمایشگاه قزوین

مصاحبه مدیریت عامل گروه در نمایشگاه قزوین

مدیرعامل گروه جناب آقای  سیروس درخصوص تولیدات و شرح فعالیت های گروه